Coloquio Internacional 30 años de Gea-Clío (1-2 febrero 2019, Valencia)

Coloquio Internacional 30 años de Gea-Clío (1-2 febrero 2019, Valencia)

Col·loqui Internacional Trenta anys de Gea-Clio

Dies1 i 2 de febrer (de 17 a 20.30 hores; de 9.30 a 14 hores)

Lloc: Sala Nau (universitat València) divendres vesprada

Sala del Castell d’Alaquàs el dissabte pel matí

Programa

17.00 hores. Presentació: Rectora Universitat de València (Mª Vicenta Mestre, per confirmar). Vicerector (Jorge Hermosilla, confirmat). Conselleria d’Educació: Conseller Vicent Marzà (per confirmar)  i Secretaria Autonómica d’Educació, Miquel Soler (confirmat). Ajuntament d’Alaquás e IDECO. Elvira García (confirmat), alcaldessa d’Alaquàs.

Santos Ramírez: Trenta anys de Gea-Clio.

17.45. L’evolució de la innovació didàctica dins de Gea-Clio (Selecció d’experiències)

En cada secció parlaran dos persones.

1.-Experiències a la LOGSE: Mª Jesús Mansilla, Covadonga Tirado, Mila Belinchón, Vicente Gómez

2.-Els primers anys del segle XXI. De la LOGSE a la LOCE, canvis curriculars: Maria Blay, Jorge Sáiz, Pep Císcari Pilar Pérez

3.-Les reformes legislatives i la repercussió a l’aula (Els canvis de la LOE i LOMQUE): Arnaldo Mira, Paula Jardón, Vicent Peris, Luis Vivas i Cristina Sapiña

4.-Les noves formes de treballar (la formació del Màster): Sara Fita, Odiel Galán, Diego García, Rebeca Catalá

19.15 a 19.30 Esplai.

19.30Els MRP i Gea-Clio. Expectatives, desitjos i realitats: Enric Ramiro i Angels Martínez Bonafé

20.00. Homenatge als que ens han deixat: Leopoldo Navarro, Anna Ros, Vicent Llàcer, Eladia Boïls, Armando Cervellera (Concha Roncal, Inma Adell)

Dissabte. Sala del castell d’Alaquàs

10.00 Investigació educativa i innovació didàctica. El paper de la Universitat. Les aportacions interdisciplinàries i la relació investigació/innovació

Des de fora de València: Francisco García (Universitat de Sevilla), Nicolás Martínez Martínez (Universidad de Murcia)

Des de la innovació en didàctica de les ciències socials. Julia Salom (Geografia UV), David Parra (Didàctica ciències socials UV), José Beltrán (Sociologia, UV) i Juan Carlos Colomer (Grup de recerca socials, Universitat de València)

11.00 Els materials curricularsi l’edició dels llibres de text dins dels problemes socials

Rafael Valls (Universitat de València), Enric Joan (Boramar-Santillana), Pablo Navarro (Nau Llibres)

12.00 a 12.30 Esplai

12.30 a 14.00 El futur de Gea-clio: investigació i innovació educativa

Els moviments de pares i mares: Carme Molina (FAPA)

Xarxes universitaris: Ramón López Facal (Universitade de Santiago Red14)

Nós Propomos: Isabel Henarejos (Xábia), Miquel Martínez (Ontinyent), Sérgio Claudino (Universidade de Lisboa)

Geoforo Iberoamericano: Xosé M. Souto (Universitat de València)

Agraïments finals a persones i institucions que han col·laborat amb Gea-Clio. Santos Ramírez

*sindicats: CCOO-FOREM-PV

*Centres de Professors

*Institucions: AGE, Projecte Terra (Col·legi Arquitectes)

*Servei Formació Professorat de la Conselleria d’educació

 

JUSTIFICACIÓ

El grup Gea-Clio ha manifestat les seves propostes en diferents àmbits acadèmics per propiciar una innovació educativa a l’àrea de ciències socials, geografia i història. En els anys noranta va constituir amb altres grups la Federació Icària (Fedicaria) que va aglutinar els esforços de la renovació pedagògica en aquest àmbit del saber. No obstant això en aquest segon decenni del segle XXI només perviu el grup Gea-Clio de la desena de col·lectius que van integrar aquesta federació (Fedicaria.org) i que encara edita la revista Consciencia Social.

Página web de Fedicaria y ConCiencia Social: http://www.fedicaria.org/http://www.fedicaria.org/quees_conc_social.htm

Des de l’any 2014 el col·lectiu Gea-Clio s’ha integrat en el grup de recerca socialsuvde la Universitat de València, com es pot comprovar a la seva pàgina web:http://socialsuv.org/; http://socialsuv.org/gea-clio/

Amb aquesta integració manifestem el nostre desig de relacionar la investigació académica amb les necessitats socials del sistema escolar.

A més, aquest col·lectiu forma part del nucli fundador del Geoforo iberoamericà d’educació: http://geoforo.blogspot.com/, una xarxa de professors/as, alumnat universitari i grups d’innovació (RedLadgeo) de diferents països iberoamericans. Igualment ha format part de plataforma d’innovació estatal (Innova, Ministeri d’Educació; Fedicaria,  federació de grups d’innovació). Està integrada en la plataforma Geocrítica de la Universitat de Barcelona. Igualment forma part de la xarxa social del projecte Nós Propomos!, que ha creat una xarxa de bones pràctiques i aprenentatge en servei de països de parla lusófona,  amb Colòmbia, Perú i Espanya de països de llengua castellana.
La Història de Gea-Clio està avalada per diverses publicacions entre les quals podem destacar:

 

TIRADO, Covadonga. (2002) Proyecto Gea-Clío,  Xosé Manuel Souto (Comp.). La didáctica de la Geografía y la Història en un món globalitzat i divers. Valencia: Eines d’innovació educativa.Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VII, nº 343, 20 de enero de 2002.

SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M (1996). Investigación educativa y experimentación del proyecto curricular de geografía GEA. In Grupo de Didáctica de las Ciencias Sociales del Proyecto IRES (coord.).La experimentación curricular en ciencias sociales: planteamientos y perspectivas, Sevilla : Alfar; p. 79-96.

MADALENA CALVO, José I., RAMÍREZ MARTÍNEZ, Santos; SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. (1994). Las unidades didácticas y la evaluación de un proyecto curricular, en ÍNSULA BARATARIA, Grupo: Enseñar y aprender ciencias sociales: algunas propuestas de modelos didácticos, Madrid, Mare Nostrum Ed.; pp. 203-227

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. y RAMÍREZ MARTÍNEZ, S. (1996) . ¿Enseñar geografía o educar geográficamente a las personas?, Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales,Geografía e Historia, núm. 9, páginas 15-26

SOUTO GONZÁLEZ, PÉREZ ESTEVE, P. y RAMÍREZ, S. (1997): El área de conocimiento del medio: ¿un cajón de sastre?, Investigación en la escuela, núm. 31, pp. 17-40

PÉREZ ESTEVE, P.; RAMÍREZ MARTÍNEZ, S.; SOUTO GONZÁLEZ, X. M.(1997) ¿Cómo abordar los problemas ambientales y sociales desde el aula?Proyecto GEA-CLÍO, Valencia, Nau Llibres.

SOUTO, X. M. Y CERDÁ, R. (comp.) (1998). Los grupos de trabajo y la innovación didáctica. Valencia: Federació d’Ensenyament de CC OO.

SOUTO, X. M. (1999) Los proyectos de innovación didáctica: El caso del proyecto Gea-Clío y la didáctica de la Geografía e Historia, Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, número 13, Valencia, Escuela de Formación del Profesorado, páginas 55-80.

SOUTO GONZÁLEZ, X.M.(1999) De la teoría a la práctica: los contenidos y las unidades didácticas en un proyecto curricular, Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, número 20, páginas 91-105.

PROYECTO GEA-CLÍO (comp.)(2001). La didàctica de la Geografia i la Història en un món globalitzat i divers. Xàtiva: L’Ullal-Federació d’ Ensenyament de CC OO.

SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. (2003) Las didácticas específicas y el conocimiento escolar: el caso de la Geografía y el proyecto Gea-Clío en España, Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, año IV, nº 4, Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, 2003, páginas 151-180

LLÁCER, V.; ROIG, A.; SOUTO,X.M. (Grupo Gea Clío)(2004). La escuela democrática y la enseñanza de las Ciencias Sociales, en Con-Ciencia SocialNúmero 8, Sevilla: Díada Editora, páginas 15-62.

Xosé M. SOUTO GONZÁLEZ y Santos RAMÍREZ  (2002) El trabajo y la didáctica de la geografía e historia. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, número 119 (137), Universidad de Barcelona, (www.ub.es/geocrit/sn-119.htm)Número monográfico, 16 páginas

DOPAZO, María Isabel; MENOR, Salvador y SOUTO GONZÁLEZ,  Xosé M.  (2003) La vivienda como problema educativo. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, número 146 (114), Universidad de Barcelona, (www.ub.es/geocrit/sn-146.htm) Número monográfico, 16 páginas

SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M Las didácticas específicas y el conocimiento escolar: el caso de la Geografía y el proyecto Gea-Clío en España, Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, año IV, nº 4, Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, 2003, páginas 151-180

LLÁCER PÉREZ, Vicent (2008). Innovación didáctica y cambios educativos en España. El Proyecto GEA-CLÍO. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. <http://www.ub.es/geocrit/-xcol/20.htm>

RAMÍREZ MARTÍNEZ, Santos; SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M (2017). GEA-CLÍO. La praxis escolar para mejorar la autonomía ciudadana, In  GARCÍA MONTEAGUDO, Diego, RAMÍREZ MARTÍNEZ, Santos; SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. Las buenas praxis escolares: investigar desde la práctica del aula, Valencia. Nau Llibres, pp. 153-178.

A més els més de cinquanta llibres que s’han editat en format de materials curriculars per a l’alumnat i professorat, que es poden consultar a la pàgina web socialsuv.org.

Un col·lectiu que a més ha establert complicitats amb les comunitats socials, com és el cas de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de la província de València per analitzar el concepte d’escola pública i la seva repercussió en la ciutadania:

BELTRÁN, José; HERNÁNDEZ, Juan; SOUTO GONZÁLEZ Xosé M. (2003)

Reinventar la escuela. La calidad educativa vista desde las familias, Valencia: Nau Llibres y Confederación de APAS Gonzalo Anaya

GRUPO GEA-CLÍO (2005). Espacio público educativo y enseñanza de las Ciencias Sociales. Valencia: Nau Llibres.

De tal manera que la seva aportació a l’ensenyament de la geografia i història ha estat objecte d’anàlisi acadèmica, com es manifesta en el cas de:

DUARTE PIÑA, Olga. (2015). La enseñanza de la Historia en la educación secundaria: innovación, cambio y continuidad. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla.

 

 

X